شمشیری پله

string

تکیه گاه پلکان . تیر فولادی ، بتنی و یا چوبی شیب دار  که پله ها روی آن قرار میگیرد ، را شمشیری پله می گویندشمشیری پله میتواند دو تیر در دو طرف و یا و یا یکعدد وسط باشد. . در راه پله بتنی دال بتنی شیب دار عملکرد شمشیری را دارد.

Posted on