شمشیری پله

تیر های فولادی شیب دار راه پله را شمشیری پله می گویند. در راه پله بتنی به دال بتنی شیب دار راه پله اطلاق می شود.

Posted on