نرده پله

دست انداز پله  برای ایجاد ایمنی و همچنین سهولت در رفت و آمد.

نرده ها از عموما ریل هایی جنس آهن ، آلومینیوم ،چوب و یا استیل می باشد.

معادل انگلیسی : Hand rail

 

Posted on