عقد موجل

عقد موجل ، عقد ی که اصل حق هنگام وقوع عقد برای متعهدله به طور قطعی به وجود می آید ولی زمان اجرای آن به بعد موکول می شود

Posted on