سرگیر

به سقف یا بخشی از سقف  که  ارتفاع آن کوتاه بوده و سر انسان با آن برخورد کند ، سرگیر گفته می‌شود. مثل ارتفاع راه پله

Posted on