انشاء

انشاء درلغت به معنای چیزی را هستی دادن و از حالت نیستی به هستی در اوردن را گویند.

انشاء در اصطلا ح حقوقی در مقابل اخبار (خبر دادن)، قصد آدمی را گویند.انشاء حقوقی عبار ت است از اسلوب نویسندگی دررشته های مختلف حقوق از قبیل رعایت اختصار، به کار گیری صحیح اصطلاحات حقوقی ؛ اجتناب ازاستعمال مترادفات ورعایت بلاغت ورسای .
انشاء قانون عبارت است از:تهیه طر ح قانونی که در مجلس تصویب یا رد می گردد.

 

 

Posted on