اسکوپ

قطعات فلزی که به پشت سنگ  یا سرامیک متصل می سازند و آن را به دیوار  یا سطوح قائم نصب می کنند.

اسکپ انواع مختلف دارد و اسکوپ کردن در اجرای نمای خشک و اجرای نمای تر یا دو غابی کاربرد دارد.
در نمای خشک سنگ یا سرامیک بوسیله این قطعات به سازه متصل می گردد.
در نمای تر یا دوغابی این قطعاتی به پشت سنگ وصل و با ملات پشت سنگ درگیر و باعث گیرداری سنگ نصب شده می شود.

Posted on