عقد لازم

عقدی است که هیچیک از طرفین حق فسخ آنرا ندارد مگر در موارد معین. مانند عقد بیع- اجاره

Posted on