عقد

هر نوع قرارداد دو طرفه مثل خريد و فروش‏، ازدواج، مصالحه و…..

Posted on