تراکم مسکونی خالص

عبارت است از محاسبه نسبت میان ساکنان شهر و مساحت زمین که به واحد های مسکونی ، اختصاص یافته است . بر حسب واحد سطح هکتار

 

Posted on