ساختمان حساس

در عملیات گود برداری ، هر گونه ساختمان در مجاورت گود به عنوان ساختمان حساس ارزیابی میشود.

Posted on