میله چاه

میله چاه همان عمق چاه است بصورت استوانه‌ای گرد حفر می گردد. قطر و طول این میله بر حسب نیاز و زمینی که در آن چاه حفر می‌گردد متفاوت است.

Posted on