دریچه بازدید

دریچه ای رو کار ، برای دسترسی و بازدید تاسیسات ، رایزر ها ، لوله های فاضلاب و اتصالات در کانال ها.

Posted on