معرق

معرق نام یکی از هنرهای ایرانی است.معرق کاری عبارت است قطعات بزرگ که از چیدن تکه های بریده شده و کوچک از جنس چوب ، کاشی ، سنگ و … در کنار یکدیگر ساخته می شود. و درکنار عملکرد بیشتر جنبه تزئینی و زیبائی دارد.

Posted on