سقف

به سطح افقی قرار گرفته بر روی دیوار های یک سازه از پائین یا زیر ، سقف گفته می شود.
همان سطح از بالا کف نامیده می شود.

Posted on