سوراخکاری بتن

مغزه گیری بتن / کر گیری بتن / Concrete Coring / concrete core drilling

کرگیری از بتن.
یعنی ایجاد سوراخ در بتن که توسط دستگاه کر گیری  انجام می شود.
این سوراخ‌ها به منظور عبور کانال‌ها و لوله‌ها از داخل سازه ایجاد می شود.

و همچنین اگر سازه‌ بتن پس از اجرا با توجه به وجود تغییرات در طراحی و معماری سازه یا تاسیسات و یا اشتباهات نیاز به تخریب بخشی از بتن سخت شده و ایجاد دهانه باشد. با کرگیری متوالی به دور محیط دهانه مورد نظر امکان پذیر است.
سوراخ کاری بتن و یا ایجاد دهانه های مورد نیاز در بتن بوسیله  پیکور سبب ایجاد ترک‌های سراسری در بتن و در نتیجه تضعیف قسمت‌های بتنی میشود.
قیمت سوراخ کار بتن اغلب توافقی است و بستگی به ضخامت بتن و موقعیت محل مورد نظر و حجم کار دارد.

سوراخ کاری بتن

 

 

Posted on