دیافراگم

diaphragm
براساس تعریف استاندارد ۲۸۰۰ ایران به اجزای افقی یا تقریباً افقی منتقل‌کننده نیروهای جانبی دیافراگم افقی یا به‌اختصار دیافراگم گفته می‌شود. دیافراگم ها در هنگام زلزله وظیفه انتقال نیروهای ایجاد شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.
مجموعه سیستم مقاوم ساختمان ها در برابر نیروهای جانبی معمولاً از دو قسمت اجزای قائم و اجزای افقی یا تقریباً افقی تشکیل می شود. اجزای افقی نیروهای افقی زلزله و باد را به اجزای قائم منتقل نموده و اجزای قائم نیز این نیروها را به شالوده ها و نهایتاً به زمین منتقل می نمایند.
کف ها و سقف های افقی و یا سقف با شیب کم، بادبندهای افقی یا تقریبا افقی ، دیوار های برشی از جمله دیافراگم ها می باشد.

Posted on