کر گیری

مغزه گیری / Coring

کر (ضم ک )
کُر (core) به معنای هسته  است.
کرگیری به عملیات ایجاد یک حفره یا خارج کردن قسمتی از مصالحی مانند سنگ ، بتن یا خاک به شکل استوانه‌ ای به قطر و ارتفاع مشخص و بر حسب نیاز ، توسط یک مته تو خالی گفته می شود.
عملیات کر گیری توسط یک مته کرگیری به قطر و ارتفاع مورد نیاز و با دستگاه کر گیری  انجام می شود.
کر گیری به منظور شناسائی ، آزمایش ، بررسی و آنالیز سنگ ، خاک ، آسفالت و بتن مسلح یا  بتن غیر مسلح و نمونه برداری از لایه های زیر سطحی زمین و همچنین سوراخکاری بتن  استفاده می شود.

کر گیری

 

Posted on