کف

به سطح افقی قرار گرفته بر روی دیوار های یک سازه از بالا یا رو ، کف گفته می شود.
همان سطح از پائین سقف نامیده می شود.

Posted on