بر ملک

بر (به فتح ب)
بر زمین .
محل اتصال یک ملك با معابر شامل: اتوبان، خيابان، كوچه، ميدان و …

بَر امتداد یک ضلع یا بخش از یک ضلع یا چند ضلع یک ساختمان و یا زمین است که در امتداد گذر می باشد.

Posted on