مقاومت بتن

Concrete Strength

توانایی بتن در تحمل نیروی های وارده.
مقاومت بتن،  مهمترین ویژگی‌های بتن محسوب می‌شود.

انواع مقاومت بتن :

مقاومت کششی
مقاومت خمشی بتن
مقاومت پیچشی بتن
مقاومت فشاری
مقاومت برشی بتن

Posted on