سکشن

section

قطعه. مدول .قطعات تکرار شونده ، متحدالشکل با ویژگی های کاملا یکسان تشکیل دهنده یک کل
مقطع عرضی . برش عرضی از یک جسم از بالا به پائین

Posted on