ارزش آفرینی

value creation

تولید ارزش ، خلق کیفیت پایدار و واقعی در چیزی تا برای دیگران اهمیت پیدا کند تا جایی که برای ان  پول ، وقت یا احساس ،…را هزینه کنند ، ارزش رویکرد منفعت جمعی دارد نه فقط شخصی.
یک شمش آهن را در نظر بگیرید که ارزش آن 5 دلار است. از این شمش آهن
یک اهنگر ، نعل اسب میسازد که ارزش آن 10 دلار خواهد شد.
یک نفر تولید سوزن ، بهای سوزن های ساخته شده از این شمش به 3.200 دلار بالغ می شود.
یک نفر فنر ساعت ، قیمت فنرهای ساعتی که نهایتا از آن ساخته می شود 250.000دلار خواهد شد.
تفاوت ارزش ایجاد شده ، بین 5 تا 250.000 دلار است.

Posted on