عوارض شهرداری

یکی از ردیف های درآمدی شهر داری ها .
بودجه شهرداری ها مستقیماً از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می شود و سهمی از اعتبارات دولتی نمی برند.
شهرداریها بودجه خود را از ردیف های درآمدی که قانون تعیین کرده تأمین می کنند.

انواع عوارض شهرداری

  • عوارض نوسازی و عمران شهری
  • عوارض خدمات مدیریت پسماند
  • عوارض کسب و پیشه
Posted on