قیر طبیعی

قیر طبیعی است که در زیر تپه‌ها و دریاچه‌های نفتی یافت می‌شود.و در اثر تبدیل تدریجی نفت خام و تبخیر مواد فرار آن در اثر گذشت سال‌های بسیار زیاد به دست می‌آید.

Posted on