عرض گذر

عرض کوچه ، خیابان یا بزرگراه.
عرض گذر در حوزه شهر سازی و ساختمان اشاره به عرض معبری دارد که برملک در مجاورت آن است. و شاید یک ملک همزمان در مجاورت چند گذر باشد.

Posted on