سقف آرمسترانگ

سقف کاذب از آلومینیوم یا گالوانیزه بصورت تایل  در سقف های اداره جات، سرویس های بهداشتی کاربرد دارد.

Posted on