فیبر

تخته فیبر / Fibreboard

از فرآورده های چوب که از الیاف چوب و چسب تحت فشار و حرارت با چگالی مختلف تولید می شود.

Posted on