تدقیق

دقت در کاری.با دقت بیشتر بررسی کردن.موشکافی

Posted on