معماری

Architecture

فرایند برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت ساختمان‌ می‌باشد.موضوع اصلی معماری سازماندهی فضاهاست.معماری آمیخته ای از هنر و صنعت ساختمان می باشد.

 

Posted on