ترک

Crack

ترک (ت َ  ، ر َ )

جدا شدن ، فاصله افتادن بین  اجزا یک جسم  چند .ایجاد شکاف  در چیزی بر اثر فشار

ترک دیوار گچی ، ترک بتن ، ترک چوب

Posted on