ملات ماسه و سیمان

ملات رایج در بنائی ترکیبی از ماسه سیمان و آب

Posted on