بنا

بنا ( فتح ب و تشدید ن )

بنّا کسی که حرفه او بنایی است.

Posted on