پست مدرن

پست در فارسی به معنی بعد ، فرا ، پس و پسا می‌باشد. و مفهوم پست مدرنیسم،  فراتَجدّدگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی است. اصطلاح پست مدرن (postmodern)، پست مدرنیسم (postmodernism) و پست مدرنیته (post modernity) تفاوت زیادی ندارد.

Posted on