هماتیت

اکسید آهن. سرخ رنگ است  کاربرد آن در رنگ سازی و تولید ضد زنگ می باشد. در جزیره هرمز یافت می شود.

Posted on