شوک حرارتی

شوک گرمایی / Thermal Shock

تغیرات ناشی از انبساط یا انقباض زیاد و ناگهانی.
میزان تنش وارد شده به شی در نقطه ای از مقاومت کششی نهایی شیء بیشتر شده و باعث ایجاد ترک در جسم می شود

Posted on