پخی

پخ / chamfer

پخی (به فتح پ)
چیزی‌ که‌ گوشه نداشته باشد.

ازبین بردن تیزی زاویه 90 درجه گوشه اجسام ،دیوار و ساختمان و… با زدن وتر یا انحنا.
در ساختمان و شهر سازی ضوابط پخ توسط شهرداری مشخص گردیده و لازم الاجراست .

پخی

Posted on