داخل بافت

اصطلاحی در طرح هادی است.وقتی می‌گویند زمینی در داخل بافت قرار دارد، منظورشان این است که آن زمین در محدوده مجاز طرح هادی واقع شده و می‌توان برای آن مجوز و پروانه ساخت گرفت

Posted on