سولجر

عضو عمودی برای نگهداری و پشت بند  دیوار های اطراف گود یا قالب های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد.

سولجر در انگیسی به معنای سرباز است.

Posted on