استرات

مهارمتقابل / strut

یک قطعه مکانیکی است که برای مقاومت در برابر فشار طولی طراحی شده است.
عضو افقی در میان دو عضو عمودی که نیروی وارده را  در مخالف جهت در طول خود تحمل می‌کند و به دو قطعه  در جهت مخالف و بسمت خارج انتقال می دهد.

Posted on