سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان خرپایی متدوال‌ترین شیوه در گودبرداری کم عمق است. نکته مهم در این روش، خاکبرداری و نصب قطعات به صورت مرحله‌ای و پر کردن پشت سازه نگهبان با مصالح مناسب و اتصال کامل آن به خاک است.

سازه نگهبان خرپایی از یک عضو عمودی و مایل تشکیل شده.

در صورت نیاز بقیه اعضا به شکل افقی و قطری قرار می‌گیرند و ترکیب آن‌ها یک شبکه خرپائی به وجود می‌آورد.

سازه نگهبان خرپایی یکی از روش های پایدار سازی جداره گودبرداری است. سازه نگهبان خرپایی متداول ترین روش پایداری سازی در گودهای با عمق متوسط است. در این روش پروفیل های فولادی خرپایی، در فواصل معین به دیواره گود، تکیه داده می شود. خرپاها با تحمل فشار جانبی ناشی از سربار خاک، و انتقال آن به زمین، مانع از ریزش دیواره گود می شود.

معادل انگلیسی Guardian truss structures

Posted on