گود

گودال.محل حفاری شده به منظور ساخت و ساز

Posted on