ضوابط پخ

مقرراتی که برای ساختمان های واقع در تقاطع معابر دسترسی ، توسط شهرداری تعیین می شوند.
املاکی که در تقاطع دو گذر واقع شوند علاوه بر رعایت مقادیر عقب نشینی (اگر دارد) ملزم به اجرای پخی می باشند.
قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد.اندازه زاویه ساق ها 45 درجه است وطول قاعده توسط شهرداری مشخص می شود.

برخی ضوابط پخ

حداقل ابعاد پخ 20/1 ×20/1 (یک متر و بیست سانتی متر) می باشد و در گذرهای 12 متر و بالاتر دو برابر یک دهم عرض کوچه کم عرض به عنوان ابعاد پخ اعمال خواهد شد .
پخ تقاطع دو گذر سواره برابر یک دهم مجموع عرض دوگذر.
نصب درب ماشین رو در کلیه پخها ممنوع است. موارد موجود نیز بایستی در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شود.
پخ در کوچه هایی که هر دو آنها ماشین رو نیست به طول ثابت یک متر.
پخ در کوچه هایی که یکی از آنها ماشین رو نیست به طول ثابت 5/1 متر.
معابر سواره رو که بعلت عرض بالای معابر و ایجاد طرح هندسی لازم برای گردش راحت و ایمنی وسائط نقلیه نمی توان از ضوابط  لازم طبق آئین نامه های طراحی هندسی استفاده می گردد .
عدم رعایت پخ 45 درجه برای پیشروی طولی ، مشروط به ارائه رضایت نامه محضری پخی از مالکین پلاک­های مجاور نیست مگر آنکه در گذشته ملک مجاور پخ 45 درجه را اجرا کرده باشد.

ضوابط پخ

Posted on