تیرآهن سبک

تیرآهن سبک نسبت به تیرآهن سنگین ضخامت کمتری دارد و بهمین دلیل سبک تر است

Posted on