تیرآهن سنگین

تیر آهن سنگین نسبت به تیرآهن سبک ضخامت بیشتری دارد بهمین دلیل سنگین تر است.

Posted on