شیت پایل

ورق های ذوزنقه ای شکل که برای حفاظت و  پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیت پایل در اطراف زمین مورد نظر با دستگاه تا عمق مورد نظر در کنار هم کوبیده می شود و لبه انها در هم قفل و بست می گردد.

Posted on