آزمایش اسلامپ

آزمایش مخروط بتن / آزمایش روانی اولیه بتن

تست اسلامپ بتن آزمایشی است که در آن مقدار روان بودن بتن (شل بودن یا سفت بودن آن) تعیین می‌شود. آزمایش اسلامپ بتن از انواع تست بتن تازه می‌باشد.

معادل انگلیسی : Concrete slump test

 

Posted on