شیر انبساط

اکسپنشن ولو

قطعه ای از اجزای سیستم تبرید است که میزان ورود مبرد به اواپراتور را کنترل می کند.
Thermal expansion valve

Posted on