داکت اسپلیت

از انواع اسپلیت که هوا توسط یک دستگاه مرکزی تولید شده و بوسیله داکت در کل فضا توزیع می شود.

Posted on