اسپلیت اینورتر

نسل جدید اسپلیت. در اسپلیت اینورتر از سیستم کمپرسورهای دور متغیر استفاده گردیده است.
کمپرسورهای دور متغیر استفاده شده در کولرهای گازی و اسپلیت نسل جدید این امکان را میدهد که با رسیدن دمای محیط به دمای مورد نیاز کاربر به جای خاموش نمودن کمپرسور یا موتور دستگاه ، دور موتور را کاهش دهند تا از وارد شدن شوک الکتریکی ناگهانی به موتور دستگاه و کمپرسور در زمان استارت مجدد کمپرسور و در نتیجه مصرف برق بیشتر جلوگیری بعمل آید.

در کمپرسورهای دور ثابت برای تنظیم دما ، ترموستات باید موتور دستگاه را خاموش و روشن کند ، تا دمای محیط به تعادل برسد.
یعنی در صورت تغییر دمای محیط یا تغییر دمای تنظیم شده توسط کاربر ، دستور لازم را جهت روشن یا خاموش شدن مجدد موتور یا کمپرسور را میدهد.
این خاموش و روشن شدن متوالی موتور  سبب وارد شدن شوک الکتریکی به موتور و همچنین افزایش مصرف برق در زمان استارت مجدد کمپرسور می گردد و همین عامل یکی از مشکلات اسپلیت های معمولی می باشد که در اسپلیت اینورتر رفع گردیده است.

Posted on