ترانکینگ

کانال پیش ساخته الکتریکی هادی جریان برق.

ترانکینگ محفظه در بسته ای است که جهت انتقال سیم های برق ( عموماً جریان ضعیف ) مورد استفاده قرار میگیرد از لحاظ کاربردی بسیار شبیه داکت ها می باشند. از آنجایی که ترانکینگ هاعموماً به صورت دید در محل نصب میگردند لذا معمولاً ترانک ها را با پوشش های رنگی تولید میکنند .

Posted on